PCI Geomatica

آشنایی با نحوه شیت بری تصاویر رقومی در PCI Geomatica

برش تصاویر رقومی در بسیاری از نرم افزارهای سنجش از دور و GIS بعنوان یک ابزار کاربردی وجود دارد اما در این مطلب میخواهیم روش کار را در نرم افزار PCI Geomatica آموزش دهیم.

ادامه مطلب »
theme