Avatar

About غزال داودبیگی

کارشناس مهندسی عمران-نقشه برداری ، کارشناس ارشد سنجش از دور

کاربرد GIS در کشاورزی نوین ، راهکاری برای توسعه و مدیریت صحیح منابع

از آنجایی که محصولات کشاورزی محصولاتی وابسته به مکان هستند، نقش سیستم اطلاعات مکانی در توسعه فرایندهای تولید و نگهداری آنها بسیار ارزشمند است.

آشنایی با عملکرد سنجنده های فعال در سنجش از دور

سنجنده ­های فعال در هر زمانی از روز می­توانند مورد استفاده قرار بگیرند و تحت تاثیر هیچ نوع پوشش ابری و یا وضعیت آب و هوایی قرار نمی­گیرند

سنجنده های فعال و سنجنده های غیرفعال در سنجش از دور

سنجنده­ های فعال فقدان خورشید را احساس نمی­کنند، زیرا آن­ها منبع روشنایی خودشان را ایجاد می­کنند و سپس بازپراکنش آن را اندازه­ گیری می­کنند.

بررسی نحوه فشرده سازی در فرمت های رایج تصاویر رقومی

آشنایی با تکنیک های فشرده سازی داده های رستری

تکنیک های فشرده سازی داده های رستری میتوانند حجم فایلهای رستری را کاهش دهند. برخی از این روشها مقادیر موجود در فایل رستری را حفظ میکنند.

Go to Top