About فرزانه جوانمردی


کارشناس ارشد ژئوفیزیک-ژئوالکتریک
f.javanmardi86 [at] gmail.com

نگاهی گذرا بر مقوله آمایش سرزمین

آمایش سرزمین (Spatial Planning) شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد.

ایجاد نقشه با استفاده از فایل Excel

نرم افزار ArcGIS نیز در نسخه های جدید خود راهکار مناسبی را برای خواندن و تبدیل فایلهای Excel ایجاد کرده است. ادامه مطلب را ببینید ...

آشنایی با روش درونیابی IDW یا معکوس فاصله

در روش درون یابی IDW فرض ما براین است که تاثیر هر پدیده متناسب با توانی از معکوس فاصله آن است، بنابراین تاثیر پدیده ی مورد نظر با افزایش فاصله، کاهش می یابد.

معرفی برخی نقشه های پرکاربرد در جی.آی.اس

نقشه ها دارای انواع گوناگونی هستند که هرکدام براساس کاربردی که از آنها انتظار میرود حاوی اطلاعات خاصی هستند.

نحوه ایجاد پلیگونهای تیسن در ArcToolbox

اگر تعدادی مراکز خدماتی در سطح شهر داشته باشیم و قصد ما آن باشد که محدوده ای را که میبایست توسط هر مرکز پوشش داده شود تعیین کنیم، پلیگونهای تیسن به کمک ما می آیند.

آشنایی با پلیگون های تیسن یا نقشه ورونوی

روش پلیگون تیسن بعنوان یکی از روش های درون یابی محسوب میگردد که در آن، ارزش یک نقطه را به کلیه نقاطی که در مساحت منطقه ای آن نقطه قرار میگیرند، نسبت می دهند.

آشنایی با مفاهیم درونیابی یا واسطه یابی در جی.آی.اس

درون یابی یک نوع تحلیل ریاضی-آماری است که با استفاده از آن میتوان برای نقاطی که هیچگونه برداشت اطلاعاتی انجام نشده، مقادیری را برآورد نمود.

مقایسه مدل رستری (raster) و مدل برداری (vector)

عوارض مکانی در قالب میتوانند در قالب مدلهای مختلفی نمایش داده شوند. مدلهای برداری و رستری دو نمونه از این مدلها هستند که هرکدام مزیتهایی نسبت به دیگری دارند.

منابع و ابزارهای ورود داده های جغرافیایی به جی.آی.اس

نقشه تصویری است از قسمتی یا تمامی کره ی زمین با یک مقیاس معین بر روی صفحه ی افقی که عوارض و پدیده های مختلف توسط یک سری علائم قراردادی بر روی آن نشان داده شده است.

Go to Top