1. خانه
  2. مقالات آموزشی
  3. سنجش از دور (RS)
تفسیر عکسهای هوایی
5 دیدگاه
آشنایی با اصول تفسیر عکسهای هوایی

عکسهای هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض روی زمین هنگام عکسبرداری می باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکسها را بررسی می کند و از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ها و گزارش میدانی بهره می جوید.

بیشتر بخوانید
فهرست