مقررات ملی ساختمان

   بیش از دو دهه است که مقررات ملی ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین میگردد و با مشارکت جامعه مهندسی کشور و در قالب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته های تخصصی مباحث، سازماندهی شده و سیر تکاملی خود را می پیماید.

   در حال حاضر مدارک فنی متعددی نظیر مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ها، استانداردها و مشخصات فنی در کشور منتشر میشود. باید توجه داشت که :

– مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور لازم الاجرا است.
– احکام مقررات ملی ساختمان به طور خلاصه و اجمالی تدوین میشود.
– باتوجه به الزامی بودن مقررات ملی ساختمان این مقررات فاقد موارد توصیه ای و راهنمایی است.
– مقررات ملی ساختمان بر هرگونه عملیات ساختمان نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری، توسعه بنا، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است.

   باتوجه به اینکه این مجموعه، اغلب جزو منابع آزمون نظام مهندسی محسوب میگردد، بر آن شدیم تا مجموعه کامل این قوانین را جهت استفاده عموم علاقه مندان قرار دهیم. شما میتوانید بخشهای مختلف این مجموعه را از لینک های زیر و با سرعت بالا دانلود نمایید:

رعایت مقررات ملی ساختمان ضامن کیفیت کار مهندسان عمران است

رعایت مقررات ملی ساختمان ضامن کیفیت کار مهندسان عمران است