تئوری انتقال قطبی (Polar Shift Theory)

   جهانی که ما در آن زندگی میکنیم پیوسته در حال دگرگونی است و زمین هر روز تغییر میکند. صفحات تکتونیکی به قاره­ های مجزا فشار وارد میکنند، سطح دریا دائماً در حال بالا و پایین رفتن میباشد، آتشفشانها همواره درحال فوران دود و خاکستر هستند. اینها همه مثالهایی از پدیده های طبیعی هستند که متناوباً اتفاق می افتند، و روی زمین بصورت ناپایدار میباشند. موقعیت مکانی شمال مغناطیسی هم از این قاعده مستثنی نیست. تئوری انتقال قطبی (Polar Shift Theory) پاسخی است به تغییرات موقعیت مکانی قطب شمال.

   در 150 سال گذشته، شمال مغناطیسی بیشتر از 1000 کیلومتر جابجا شده است. دانشمندان حدس میزنند، قطب شمال مغناطیسی در هر سال حدودأ 10 متر جابجا میشود و حتی این جابجایی میتواند در سطحی وسیع و از قطب به قطب باشد. اخیراً این سرعت به 40 کیلومتر در سال تسریع پیدا کرده است و بزودی در آینده نزدیک، به سیبری خواهد رسید. باوجود این جابجایی ها میتوان تئوری انتقال قطبی (Polar Shift Theory) را دور از ذهن ندانست.

تئوری انتقال قطبی (Polar Shift Theory) توضیحی است برای جابجا شدن قطب شمال

تئوری انتقال قطبی (Polar Shift Theory) توضیحی است برای جابجا شدن قطب شمال

   نقشۀ زمانی انحراف مغناطیسی NOAA، خطوطی با انحراف مغناطیسی ثابت ( یکسان ) را نشان میدهد ( Isogonic lines– خطوط هم زاویه). خطوط هم زاویه همان جهت هایی هستند که در راستای خطوط میدان مغناطیسی بوده و عقربه های قطب نما بدان اشاره میکنند.

جابجایی قطبی : نشانه گذاری قطب جنوب با قطب نما

   تصور کنید عقربۀ قطب نمای شما، بجای قطب شمال به قطب جنوب اشاره کند. اگر شما میتوانستید این قطب نما را در 800,000 سال قبل ببینید، امکان اینکه عقربۀ قطب نمای شما قطب جنوب مغناطیسی را نشان دهد وجود داشت. 200,000 تا 300,000 سال طول میکشد تا میدان مغناطیسی زمین جابجایی قطبی داشته باشد. جابجایی قطبی به این معنی است که خطوط جاذبه که وارد زمین میشوند از قطب شمال به قطب جنوب یا برعکس جابجا شوند.

بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که آخرین چرخش طول جغرافیایی برای بار دوم اتفاق افتاده است. برخی نیز بر این باورند که از زمان آخرین چرخش قطبی زمان زیادی گذشته است. واقعیت این است که جایی برای نگرانی نیست؛ طبق بررسی های دانشمندان ناسا (NASA)، چرخش قطبی بیشتر از صدها یا هزاران سال طول میکشد. این یک جابجایی ساده، شبیه آنچه در یک جایگشت اتفاق می افتد نیست.

چرا زمین دارای میدان مغناطیسی است؟

   متخصصان ژئوفیزیک بر این باورند که وجود میدان مغناطیسی زمین بدلیل مواد و عناصری است که زمین از آن تشکیل شده است. زمین از یک هستۀ آهنی سخت تشکیل شده است. اطراف هستۀ آهنی، اقیانوسی از فلز مذاب داغ قرار گرفته است. فلز مذابی که در هستۀ زمین جریان دارد، باعث ایجاد جریان الکتریسیته میشود که به نوبۀ خود میدان مغناطیسی زمین را ایجاد میکند.

نمایی از لایه های داخلی زمین

نمایی از لایه های داخلی زمین

بر خلاف فلز سرد جامد، فلز مایع اطراف هسته داخلی، آزادانه حرکت میکند. همین جابجایی میتواند دلیلی برای تغییر و جابجایی قطب مغناطیسی زمین در طی زمان باشد.

مغناطیس، جهت یابها و زاویۀ حامل شمالی

   قطب شمال جغرافیایی و قطب شمال مغناطیسی در حدود 500 کیلومتر با هم اختلاف دارند. قطب شمال جغرافیایی جایی است که خطوط طول جغرافیایی در آن نقطه به هم میرسند که آنرا قطب شمال مینامیم. قطب شمال مغناطیسی نقطه ای درشمالی ترین منطقه کانادا است که خطوط جاذبه وارد زمین میشوند.
شمال مغناطیسی زمین بدلیل وجود فلز مذاب و داغی که اطراف هستۀ زمین وجود دارد، هر روز در حال تغییر است. شمال مغناطیسی زمین میتواند بقدری تغییر کند که میدان مغناطیسی زمین بصورت قطبی جابجا شود. پدیدۀ فوق، جابجایی قطبی زمین نامیده میشود.

بنابراین، دفعۀ بعد که شما با یک قطب نما از یک جنگل سر در آوردید، فراموش نکنید که عقربۀ فلزی کوچک قطب نما در جهت قطب شمال مغناطیسی میتواند آزادانه حرکت کند.