صفحه اصلی>الهام حشمتی راد
Avatar

About الهام حشمتی راد

کاردانی کارتوگرافی و کارشناسی نقشه برداری. آشنا به نرم افزارهای مرتبط با نقشه برداری. Elhamheshmatirad [at] yahoo.com

معرفی نرم افزار تلفن همراه GPS Measurement Tool

نرم افزار تلفن همراه GPS Measurement Tool میتواند با اطلاعاتی که از GPS تلفن همراه شما میگیرد،اندازه گیری مساحت، فاصله، محیط، مکان، و ... را انجام دهد.

نقشه

نقشه تصویر نقاط و عوارض روی زمین در سیستم قائم یا نسبتی کوچکتر ( مقیاس ) بر روی یک صفحه افقی می باشد. این عوارض با استفاده از علائم قراردادی ترسیم شده اند.

Go to Top