نرم کردن پلیگون، یکی از پردازشهایی است که در جنرالیزاسیون عوارض مکانی سهم به سزایی دارد. نرم کردن عوارض (نرم کردن پلیگون) و حذف تضاریس آنها برای تولید نقشه های با مقیاس کوچکتر کاربرد فراوانی دارد. درحقیقت هنگامی که میخواهیم از یک نقشه بزرگ مقیاس مانند 1:25000 یک نقشه کوچک مقیاس مانند 1:100000 تولید نماییم، جزئیات موجود در نقشه اولیه ما میبایست از بین بروند. در اینحالت میتوان گفت که نقشه سبکتری با جزئیات کمتر خواهیم داشت که کاربردهای متناسب با مقیاس خود را دارد. نرم کردن عوارض یا بعبارتی حذف تضاریس آنها اگر با افزایش vertex همراه باشد میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و حجم فایل نهایی را بسیار بیشتر از قبل نماید. پس دقت داشته باشیم که میبایست پس از انجام پردازشهایی که منجر به نرم کردن خطوط یا پلیگونها انجام میدهیم، حتماً از ابزارهایی برای حذف vertexهای اضافی استفاده نماییم.

 برای نرم کردن پلیگونها در نرم افزار ArcGIS میتوانیم از ابزار Smooth Polygon استفاده کنیم. این ابزار، زوایای تند و تیز یک پلیگون را به نحوی نرم می‌ ­کند که کیفیت کارتوگرافیک و زیبایی‌ شناختی پلیگون در حد بهینه ای باقی میماند.
این ابزار را می‌توانید از طریق آدرس زیر در ArcToolbox فراخوانی نمایید:

ArcToolbox > Cartography Tools > Generalization > Smooth polygon

نمایی از ابزار نرم کردن پلیگون Smooth Polygon

نمایی از ابزار نرم کردن پلیگون Smooth Polygon

پارامترهای مهم ابزار :

الف) Smoothing Algorithm : در این ابزار، دو الگوریتم برای نرم کردن پلیگون وجود دارد که به شرح زیر است:

– در روش PAEK (تقریب چند جمله‌ای با کرنل نمایی) بر اساس تلورانس نرم شوندگی (smoothing tolerance) که برای آن تعریف می‌شود، پلیگون‌ها را نرم می‌کند. هر پلیگون نرم شده ممکن است vertexهای بیشتری نسبت به پلیگون اولیه داشته باشد. هر قدر تلورانس نرم‌شوندگی کمتر باشد، جزئیات بیشتری حفظ شده اما زمان پردازش طولانی‌تر می‌شود.
– در روش BEZIER_INTERPOLATION پلیگون‌ها را بدون استفاده از یک تلورانس نرم می‌کند. این روش این کار را با ایجاد منحنی‌های Bezier انجام می‌دهد. اگر خروجی یک Shapefile باشد، منحنی‌های Bezier بطور تقریبی بدست می‌ آید چرا که منحنی‌های Bezier واقعی نمی‌توانند در Shapefileها ذخیره شوند.

نتیجه حاصل از اجرای الگوریتمهای متفاوت بر یک پلیگون

نتیجه حاصل از اجرای الگوریتمهای متفاوت بر یک پلیگون

ب) Smoothing Tolerance : تلورانسی را که توسط الگوریتم PAEK مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی می‌کند. تلورانس معرفی شده باید بزرگتر از صفر باشد. هر واحدی را می‌توان انتخاب کرد اما واحد پیش فرض، همان واحد فایل ورودی است. می‌بایست عدد صفر را به هنگام استفاده از الگوریتم BEZIER_INTERPOLATION وارد کرد.

ج) Preserve endpoints for rings : این گزینه اختیاری، تعیین می‌کند که آیا endpoint یک پلیگون بسته را نگاه دارد یا خیر و فقط با الگوریتم PAEK کار می‌کند.

–  FIXED_ENDPOINT : این گزینه، endpoint پلیگون بسته را حفظ می‌کند. این حالت پیش فرض است.
–  NOT_FIXED : در عمل نرم شدن، endpoint حفظ نمی‌شود.

د) Handling Topological Errors: این گزینه نحوه مدیریت خطاهای توپولوژیکی (که احتمالاً در فرآیند نرم کردن ارائه می‌شوند مثلاً خطای line crossing یا overlapping) را تعیین می‌کند.

–  NO_CHECK : این حالت پیش فرض است و باعث می‌شود که خطاهای توپولوژیکی چک نشوند.
–  FLAG_ERRORS : اگر این حالت انتخاب گردد، خطاهای توپولوژیکی که یافته می‌شوند، flag زده می‌شوند.

پیشنهاد بعدی   کاربرد GIS در کشاورزی نوین ، راهکاری برای توسعه و مدیریت صحیح منابع